Webist - strony WWW, sklepy internetowe, integracje, wtyczki WordPress

Webist

Licencja na płatne wtyczki

Licencja na wtyczki

Poniżej przedstawiono warunki licencji dla korzystania z płatnych wtyczek do WordPress (dalej zwanej „Wtyczką”) od Webist.pl (dalej zwany „Właścicielem”).

Przedmiot Licencji

Przedmiotem niniejszej licencji jest udzielenie użytkownikowi (dalej zwany „Licencjobiorcą”) prawa do korzystania z Wtyczki zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Zakres Licencji

Licencjobiorca otrzymuje nietykalną licencję do korzystania z Wtyczki na jednej stronie internetowej działającej na platformie WordPress. Licencja jest udzielana na zasadzie jednostkowej, nieprzenoszalnej i niepodzielnej (chyba, że inaczej zadecyduje Właściciel). Licencja umożliwia Licencjobiorcy korzystanie z Wtyczki oraz otrzymywanie ewentualnych aktualizacji i wsparcia technicznego przez okres ważności licencji.

Okres i Warunki Płatności

Licencja jest ważna przez okres jednego roku, liczony od momentu wpłaty środków na konto Sprzedawcy lub od daty uzgodnienia inaczej. Opłaty za korzystanie z Wtyczki są bezzwrotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wtyczka nie działa prawidłowo, co może skutkować możliwością zwrotu opłaty.

Dane Licencjobiorcy

Do uzyskania licencji konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail Licencjobiorcy. Podane dane są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi licencji Wtyczki. Po zakupie Wtyczki jest możliwość korzystania z panelu administracji licencjami.

Ograniczenia i Zakazane Działania

Licencjobiorca nie ma prawa do dostępu do kodu źródłowego Wtyczki ani do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, o ile nie uzyska na to wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Licencjobiorca nie ma prawa do kopiowania, sublicencjonowania, sprzedaży, ani rozpowszechniania Wtyczki bez zgody Sprzedawcy. Licencjobiorca nie ma prawa do usuwania, omijania lub zmieniania systemu sprawdzania licencji Wtyczki. Takie działania grożą utratą licencji lub skutkującymi tego konsekwencjami karnymi lub cywilnymi.

Wtyczki objęte Licencją

Niniejsza licencja obowiązuje na Wtyczki Webist WP Asari CRM, Webist WP Asari CRM Pro oraz Webist WP Esti CRM.

Gwarancja i Ograniczenie Odpowiedzialności

Wtyczka jest dostarczana „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji co do jej funkcjonalności, zgodności z oczekiwaniami, ani bezpieczeństwa. Jednakże, Właściciel dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć produkt bez wad i luk bezpieczeństwa (tzw. „bugi”). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z Wtyczki, w tym za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, czy wynikłe z utraty zysków.

Postanowienia Końcowe

Niniejsza licencja podlega prawu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej licencji będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsza licencja stanowi całość porozumienia między Stronami w sprawie przedmiotu niniejszej licencji i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia między Stronami, ustne lub pisemne, dotyczące tego przedmiotu. Wraz z kupnem Wtyczki, Licencjobiorca akceptuje powyższe postanowienia.

Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-12

Potrzebujesz integracji z WordPress??Skontaktuj się z nami!